YOU ARE AT

GREENVALLEY CAMPUS

 • English
 • ภาษาไทย
 • 日本語
 • 한국어
 • 简体中文

ขั้นตอนการรับสมัคร

สามารถส่งใบสมัครเรียนไปที่อีเมลล์ info@asb.ac.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่แผนก Admissions 

สาขากรีนวัลเลย์:

ติดต่อ มาร์ติน แกรนด์  

เบอร์โทรศัพท์: 66 (0) 2312 5660-2 Ext. 231

อีเมล: martin.grand @asb.ac.th

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกเดือนกรกฎาคม และ ธันวาคม เป็นหลัก  และเปิดรับสมัครตลอดปีเป็นบางกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • กรอกใบสมัครพร้อมลายเซ็นต์ (Apply online here)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชนของผู้ปกครอง

 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบสูติบัตรของนักเรียน

 • สำเนา  Non-Immigrant “Ed.” วีซ่า สำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาผลการเรียน ระเบียนจากโรงเรียนเดิม

 • สำเนาแผนที่บ้าน (กรณีใช้บริการรถ รับ-ส่ง)

 • รูปถ่ายนักเรียน 4 ใบ (ขนาด 2 x 2 นิ้ว)

 • รูปถ่ายผู้ปกครอง 4 ใบ (ขนาด 2 x 2 นิ้ว)

 • รูปถ่ายบุคคลที่เป็นผู้มารับนักเรียน 4 ใบ (ขนาด 2 x 2 นิ้ว)

 • ใบรายงานสุขภาพ (ดาวน์โหลดที่นี่)

 • ใบสมัคร กรณีอยู่หอพัก พร้อมลายเซ็น (เฉพาะสาขากรีนวัลเลย์)

หลังยื่นใบสมัครทางโรงเรียนกำหนดวันสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน และกำหนดวันสอบกรณีนักเรียนที่ต้องสอบชั้นเรียนภาษาอังกฤษเสริม

เกณฑ์อายุแต่ละระดับชั้น

เตรียมอนุบาล 1 (อายุ 2 – 3 ปี)   อายุครบ 2 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน

เตรียมอนุบาล 2 (อายุ 3 - 4 ปี)    อายุครบ 3 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน

อนุบาล 1 (อายุ 4-5 ปี)                อายุครบ 4 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน

อนุบาล 2 (อายุ 5 – 6 ปี)              อายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน

นักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟแบงค็กสามารถเข้าเรียนระดับประถมศึกษาเมื่อจบ ส่วนนักเรียนใหม่ต้องอายุครบ 6 ปี ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนของปีที่เข้าเรียน และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษพอสมควรหรือมาเข้าเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ส่วนนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนต้องยื่นใบรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม

 

School Calendar

Dec
10
2019
Tuesday, December 10, 2019 (All day)
Dec
13
2019
Friday, December 13, 2019 (All day)
Dec
17
2019
Tuesday, December 17, 2019 (All day) to Thursday, December 19, 2019 (All day)

School Promotion

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

ASB Blogs

School Video