YOU ARE AT

GREENVALLEY CAMPUS

  • English
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 한국어
  • 简体中文

กลุ่มส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน (Student Support Team)

กลุ่มส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน เป็นกลุ่มที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนและมีการอ้างอิงจากผลงานวิจัยด้านการการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ที่มีส่วนร่วมในกลุ่ม จะแบ่งปันข้อมูลเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย ครูแนะแนว หัวหน้าฝ่ายภาษาอังกฤษเสริม ผู้ประสานงานฝ่ายอนุบาล ผู้สนับสนุนการสอน หัวหน้าฝ่ายรับสมัครนักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและวางแผนการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน

School Calendar

Jan
31
2020
Friday, January 31, 2020 (All day)
Feb
06
2020
Thursday, February 6, 2020 (All day)
Feb
07
2020
Friday, February 7, 2020 (All day)

School Promotion

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

ASB Blogs

School Video