YOU ARE AT

GREENVALLEY CAMPUS

  • English
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 한국어
  • 简体中文

กลุ่มส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน (Student Support Team)

กลุ่มส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน เป็นกลุ่มที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนและมีการอ้างอิงจากผลงานวิจัยด้านการการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ที่มีส่วนร่วมในกลุ่ม จะแบ่งปันข้อมูลเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย ครูแนะแนว หัวหน้าฝ่ายภาษาอังกฤษเสริม ผู้ประสานงานฝ่ายอนุบาล ผู้สนับสนุนการสอน หัวหน้าฝ่ายรับสมัครนักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและวางแผนการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน

School Promotion

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

ASB Blogs

School Video