YOU ARE AT

GREENVALLEY CAMPUS

  • English
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 한국어
  • 简体中文

จุดเริ่มต้น อาณาปานสติศึกษา

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก (เอเอสบี) เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกมในเอเชียที่นำเทคนิคและทักษะของอาณาปานสติมาใช้ควบคู่กับการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ได้นำผลจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง มาเสริมในหลักสูตรเพื่อเน้นทักษะทางวิชาการ และความสำเร็จในอาชีพ สำหรับศตวรรษที่ 21 เป้าหมายของเราคือการเตรียมความพร้อมนักเรียนทุกคนที่มีความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความว่องไวตื่นรู้ทางจิตใจและความสมดุลทางอารมณ์

อาณาปานสติศึกษา มีเทคนิคหลากหลายที่ใช้ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย เพื่อช่วยให้เด็ก นักเรียนและครูผู้สอนนำมาปรับปรุงขีดความสามารถด้าน สติ ความตั้งใจ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และความเห็นอกเห็นใจ  ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาการแสดงออกของนักเรียน ตลอดจนบรรยากาศในชั้นเรียน

หลักสูตรอาณาปนสติมีสามองค์ประกอบ ดังนี้

1. ความตระหนักรู้ในตนเอง: เป็นการปฏิบัติเฉพาะบุคคลเพื่อให้เข้าใจลักษณะนิสัยตน แนวโน้มของตนเองเกี่ยวกับการมีสติและการไม่มีสติ แรงจูงใจ และความต้องการของตน

2.ความฉลาดทางอารมณ์: เป็นการปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนการรับรู้ทางอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ เพื่อให้มีทักษะการแสดงออกของอารมณ์ ที่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีสติ มีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

3.พัฒนาการทางปัญญา: เป็นการปฏิบัติที่ใช้วิธีการหายใจหลายรูปแบบ และเทคนิคการเคลื่อนไหว ที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียน ส่งผลด้านการมีสมาธิ การเคลื่อนไหวร่างกาย ความคิดที่ชัดเจนว่องไว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการทางด้านวิชาการ นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านจิตใจ จิตใจสงบขึ้น และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้น

นักเรียนทุกคนใน เอเอสบี จะได้รับประโยชน์ด้านการเรียน จากการฝึกอาณาปานสติ ช่วยส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ สังคม อุปนิสัย และการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ทั่วโลกต้องการ โดยเฉพาะด้านการแสดง กระบวนการรับความรู้สึก และการทำงานกับคนหลากหลายวัฒนธรรม

จุดประสงค์หลักของการนำอาณาปนสติซึ่งมีผลการวิจัยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อต้องการให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เป็นเลิศ ซึ่งสามารถวัดผลได้จากข้อสอบวัดประเมินผลมาตรฐาน และการวัดประเมินผลตามหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอเมริกา ให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จด้านวิชาการ ด้านการใช้ภาษา และด้านการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม

หลักสูตรของโรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และบูรณาการหลักสูตรอาณาปนสติอย่างต่อเนื่อง โดยนำผลการวิจัยหลักสูตรอาณาปนสติ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาเป็นต้นแบบ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสามารถปรับปรุงผลการเรียน พัฒนาสติ อารมณ์ และการจัดการความเครียดของนักเรียนได้ การพัฒนาหลักสูตรเป็นการนำของครูที่มีความสามารถตั้งแต่อนุบาลถึงเกรด 12 มาผสมผสานกับหลักสูตรอานาปานสติ

School Calendar

Oct
18
2019
Oct
21
2019
Monday, October 21, 2019 (All day) to Friday, October 25, 2019 (All day)
Oct
31
2019
Thursday, October 31, 2019 (All day)

School Promotion

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

ASB Blogs

School Video