YOU ARE AT

GREENVALLEY CAMPUS

 • English
 • ภาษาไทย
 • 日本語
 • 한국어
 • 简体中文

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Support) เชื่อว่าเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์และความสามารถที่จะเรียนรู้เมื่อได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม จุดมุ่งหมายของฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้คือ การเป็นเสาหลักแก่นักเรียนและครูตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา

จุดประสงค์มีดังนี้

 • เพื่อพิจารณาโดยทันทีว่านักเรียนคนไหนต้องการความช่วยเหลือหรือนักเรียนคนไหนมีความสามารถสูงกว่าระดับชั้นเรียนปกติ

 • เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ผู้มีส่วนร่วม) ตระหนักถึงความต้องการของนักเรียน จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุน

 • เพื่อเก็บประวัติข้อมูลของนักเรียน ด้านเป้าหมายการเรียนรู้ การได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มแรก และผลการเรียนรู้ของนักเรียน

 • เพื่อสนับสนุนการรับรู้ความเป็นตัวตนของนักเรียน ช่วยนักเรียนให้เห็นจุดแข็งและจุดควรแก้ไขของตนเอง

 • เพื่อสนับสนุนความเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่อายุมาก ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจจุดมุ่งหมายของการเรียน และการได้รับความช่วยเหลือ

 • เพื่อให้ความร่วมมือและสนับสนุนทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือนักเรียน

 • เพื่อให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองสม่ำเสมอ


การให้ความช่วยเหลือนักเรียนของฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ประวัติข้อมูลนักเรียน

 • ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลความประพฤติและผลการเรียน

 • รายงานของครู

 • แผนการให้ความช่วยเหลือ

การคัดกรอง/การช่วยเหลือขั้นต้น

 • วิเคราะห์จากผลสอบของ MAP

 • ผลการสอบระดับประถมศึกษา (เกรด 1-3)

 • ผลสอบด้านวิชาการ/กระบวนการคิด

การประเมินผล

 • การสังเกตุในห้องเรียน

 • วิธีการเรียนรู้

 • ผลการสอบ

 • ผลอ้างอิงจากโรงเรียนเดิม

การสนับสนุนของผู้ปกครอง

 • แผนการให้ความช่วยเหลือจากทางบ้าน

 • การประชุมครู ผู้ปกครอง เมื่อจำเป็น

การเพิ่มเติม/การเสริมการเรียนรู้

 • ให้การช่วยเหลือในห้องเรียน

 • การละเล่นและกิจกรรมส่งเสริม

 • กิจกรรมหลังเลิกเรียนที่มีค่าใช้จ่าย

ห้องสื่อการเรียนรู้/ห้องเรียน

 • ทักษะการเรียนรู้

 • การแก้ไข/การช่วยเหลือ

 • เสริมทักษะการเรียนรู้

การสนับสนุนของนักเรียน

 • แผนการปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

 • เป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน

 • กิจกรรมที่นักเรียนสนใจ

 • กิจกรรมส่งเสริม/คลับสอนการบ้าน/การวิเคราะห์จัดกลุ่ม

 • การจัดกลุ่มเสริมเฉพาะ

การสนับสนุนของครู

 • ดูภาพรวมของ LS และกรอบความคิดของ SST

 • ให้การช่วยเหลือในห้องเรียน

 • ใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย/มีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม

 • จัดประชุมกับฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

School Calendar

Jan
17
2020
Friday, January 17, 2020 (All day)
Jan
18
2020
Saturday, January 18, 2020 (All day)
Jan
20
2020
Monday, January 20, 2020 (All day) to Wednesday, January 22, 2020 (All day)

School Promotion

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

ASB Blogs

School Video