YOU ARE AT

GREENVALLEY CAMPUS

  • English
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 한국어
  • 简体中文

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูลออฟแบงค็อก ใช้ซอฟแวร์ทันสมัย Administrative Plus เก็บประวัติข้อมูลนักเรียน ตารางการเรียน และการวัดประเมินผลการเรียน ส่วนห้องสมุดใช้ซอฟแวร์ EBSCO เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าออนไลน์ สมาชิกทุกคนสามารถศึกษาบทความ วารสาร และหนังสือพิมพ์ ที่สะสมในฐานข้อมูลเป็นจำนวนมาก

ระดับชั้นประถมศึกษาครูใช้กระดานอัจฉริยะ (Interactive whiteboards) เพื่อช่วยจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธี กระดานอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด มีหน้าจอใหญ่ แข็งแรง ใช้ระบบสัมผัส ทำหน้าที่เป็นหน้าจอโปรเจคเตอร์ ซึ่งจะรับภาพจากคอมพิวเตอร์ขยายขึ้นบนหน้าจอ สามารถแสดงภาพ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ เวปเพจ ซีดีรอม และวีดีโอ จากหลายแหล่งข้อมูล นักเรียนสามารถใช้นิ้ว หรือปากกา ชี้หรือคลิก ไอคอนส์บนกระดานแล้วส่งไปยังคอมพิวเตอร์ วิธีการหลากหลาย แสงสี และกิจกรรม ของกระดานอัจฉริยะ ส่งผลให้นักเรียนมีประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน

ระดับมัธยมศีกษาตอนต้นและตอนปลายครูสนับสนุนให้นักเรียนนำสื่อการเรียนรู้ส่วนตัว เช่น ipad คอมพิวเตอร์โน้ตบุคส์ มาใช้ในการค้นคว้า

ครูโรงเรียนดิ อเมริกัน สคูลออฟแบงค็อก มีบทบาทเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจว่านักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนใช้ Google Apps ช่วยด้านวิชาการ ครูและนักเรียนมีที่อยู่อีเมล์ มีเวปไซท์ในห้องเรียน นักเรียนสามารถรับ-ส่งงานทั้งที่โรงเรียนและบ้าน นักเรียนสามารถตรวจสอบงานล่าสุดได้โดยใช้ Google Apps

โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูลออฟแบงค็อก สื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและแจ้งเตือนการเข้าร่วมกระชุม โดยส่งข้อความทาง SMS อีเมล์ และวารสารโรงเรียน

School Calendar

Jan
23
2020
Thursday, January 23, 2020 (All day)
Jan
24
2020
Friday, January 24, 2020 (All day)
Jan
31
2020
Friday, January 31, 2020 (All day)

School Promotion

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

ASB Blogs

School Video