YOU ARE AT

GREENVALLEY CAMPUS

  • English
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 한국어
  • 简体中文

หลักสูตรเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาล

การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลของโรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อกมุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐาน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญการสอนระดับปฐมวัยและพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของเด็กแต่ละคน สอนให้นักเรียนรู้จักสังเกตุ ค้นพบ และเจริญเติบโต  ห้องเรียนกว้างขวาง มีสื่อการเรียนการสอนครบ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านวิชาการ สังคม และอารมณ์

ได้จัดการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ใส่ใจในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กเล็กเพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐาน โดยเฉพาะได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่ กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ มีประสบการณ์เรียนรู้ ค้นคว้า สำรวจ สู่โลกกว้าง เด็กๆได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและอุปกรณืการเรียนครบครัน พัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านอารมรณ์

นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล มีอายุระหว่าง 2-4 ปี การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านร่างกาย เพื่อให้เด็กวัยนี้สนุกสนานกับการเรียนรู้ ครูจะนำนักเรียนให้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีประโยชน์ สนุกสนาน และเสริมสร้างการเป็นผู้นำในอนาคต

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปี 1-2 มีอายุระหว่าง 5-6 ปี  การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาการด้านการสื่อสารและการให้ความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักตนเอง มีความรับผิดชอบ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เด็กวัยนี้เริ่มเรียนรู้การออกเสียง ทักษะการอ่านเริ่มต้น พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้เรียรู้ผ่านการเล่นเกมส์ การร้องเพลง และกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้

School Calendar

Jan
31
2020
Friday, January 31, 2020 (All day)
Feb
06
2020
Thursday, February 6, 2020 (All day)
Feb
07
2020
Friday, February 7, 2020 (All day)

School Promotion

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

ASB Blogs

School Video