YOU ARE AT

GREENVALLEY CAMPUS

  • English
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 한국어
  • 简体中文

Capstone Program

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ASB และ College Board เปิดโอกาสใหม่สำหรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นักเรียนที่สอบผ่าน Advanced Placement (AP) อย่างน้อย 5 วิชา สามารถเข้าเรียนในโปรแกรม Capstone และได้รับใบประกาศนียบัตรของ Capstone.

เอเอสบีเข้าร่วมกับโรงเรียนนานาชาติ 135 โรงเรียน เพื่อเสนอให้มีการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนที่สามารถเปิดสอนโปรแกรมเข้มข้นได้ ปัจจุบัน เอเอสบี เป็นโรงเรียนเดียวที่ได้รับการพิจารณาให้ใช้โปรแกรมนี้

ทาง Advanced Placement แจ้งนักเรียนว่า “นักเรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ของ AP Capstone จะได้รับการพิจารณาเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาง่ายยิ่งขึ้น เพราะนักเรียนได้ผ่านการฝึกทักษะให้ประสบความสำเร็จระดับอุดมศึกษาแล้ว

Capstone คือโปรแกรมเรียน 2 ปี โดยเน้นเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-6 คน นักเรียนมีส่วนร่วมในการถกข้อโต้แย้งประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง นำเสนอแง่คิดและมุมมองหลากหลาย

ประเด็นในการโต้แย้งแบ่งเป็น 8 มุมมอง คือ มุมมองด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปะ ปรัชญา สิ่งแวดล้อม และ เศรษฐกิจ นักเรียนจะศึกษาประเด็นหลัก  5 หัวข้อให้ตกผลึก ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเข้าใจองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างถ่องแท้

ในกลุ่มสัมมนา นักเรียนจะศึกษาสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นจริงร่วมกัน จากนั้นนักเรียนแต่ละคนต้องมีส่วนแสดงความรู้ที่เรียนมาจากวิชาเรียนระดับสูง (AP) นอกจากนี้นักเรียนแต่ละคนต้องค้นคว้าตามหัวข้อที่ได้รับและเขียนอธิบายจำนวน 2,000 คำ ในเดือนพฤษภาคมนักเรียนสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลความสามารถเชิงวิเคราะห์

ในปีที่ 2 นักเรียนจะเขียนวิทยานิพนธ์จำนวน 5,000 คำ และต้องสามารถแก้ต่างผลงานต่อหน้าคณะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา

ปีการศึกษา 2016-2017  เอเอสบี จะจัดสัมมนาให้นักเรียนเกรด 10 และเกรด 11 ทั้งสองสาขา ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่่อรับทราบกระบวนการเรียนรู้และแผนการศึกษา วิชาการวิจัยจะเปิดสอนปีการศึกษาหน้า ครูผู้สอนจะเข้าอบรมภาคฤดูร้อนปี 2016

School Calendar

Jan
17
2020
Friday, January 17, 2020 (All day)
Jan
18
2020
Saturday, January 18, 2020 (All day)
Jan
20
2020
Monday, January 20, 2020 (All day) to Wednesday, January 22, 2020 (All day)

School Promotion

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

ASB Blogs

School Video